Home > ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / Χρήμα-Τράπεζες και Στοιχεία Τραπεζικής Τεχνικής

Χρήμα-Τράπεζες και Στοιχεία Τραπεζικής Τεχνικής

Δήμου Νικόλαος

Έλλην

Τιμή | € 12,17 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • Copyright 2004
 • Κωδ. Καταλ.3-Κ-82
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 16709
 • Σελίδες 184
 • ISBN 960-286-811-2
 • Διαστάσεις 14 x 21
 • Barcode 9789602868119
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Μεταφρασμένο
 • Βάρος σε gr 257

Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό βοήθημα των μαθητών των ΙΕΚ και ΚΕΚ και συμπλήρωμα της εκπαίδευσης των σπουδαστών των ΤΕΙ. Αποσκοπεί στην υποβοήθηση τους να κατανοήσουν βασικές έννοιες της σύγχρονης οικονομίας και της καθημερινής ζωής.

Έχει γραφεί με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του ΟΕΕΚ και του ΟΑΕΔ, αλλά ο χρονικός περιορισμός τής διδασκαλίας του μαθήματος αυτού δεν επέτρεψε την πλήρη ανάπτυξη των θεμάτων του σε βάθος και έκταση.

Καταβλήθηκε προσπάθεια να παρουσιαστούν τα θέματα του συνοπτικά αλλά με σαφήνεια και πληρότητα, και να τονιστούν με διαγράμματα και απεικονίσεις μερικά καίρια σημεία των καθημερινών συναλλαγών των ανθρώπων που ζουν και κινούνται στα πλαίσια της σύγχρονης εγχρήματης και συνεχώς εξελισσόμενης οικονομίας.

Η βιβλιογραφία που ακολουθεί παρέχει στους μαθητές, που θα θελήσουν να εμβαθύνουν στη μελέτη διαφόρων θεμάτων, τη δυνατότητα να ανατρέξουν σε αντίστοιχα βοηθήματα.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Το Χρήμα και τα Υποκατάστατα Αυτού


Κεφάλαιο Πρώτο -- Η Έννοια του Χρήματος
1.1 Ορισμός του Χρήματος 1.2 Οι Λειτουργίες του Χρήματος 1.2.1 Το Χρήμα ως Μετρό Υπολογισμού τωνΑξιών και των Τιμών των Αγαθών 1.2.2 Το Χρήμα ως Μέσο Πληρωμών και Συναλλαγών 1.2.3 Το Χρήμα ως Μέσο Αποταμίευσης 1.2.4 Το Χρήμα ως Μέσο Σύναψης Δανείων 1.3 Οι Ιδιότητες του Χρήματος 1.3.1 Η Ιδιότητα της Φορητότητας 1.3.2 Η Ιδιότητα της Ανθεκτικότητας 1.3.3 Η Ιδιότητα της Διαιρετότητας 1.3.4 Η Ιδιότητα της Τυποποίησης 1.3.5 Η Ιδιότητα της Αναγνωρισιμότητας 1.4 Η Σπουδαιότητα του Χρήματος στην Οικονομία 1.5 Τα Είδη Χρήματος στη Σύγχρονη Οικονομία 1.5.1 Κατηγορίες Χρήματος 1.5.2 Είδη Χρήματος

Κεφάλαιο Δεύτερο -- Τα Υποκατάστατα του Χρήματος
2.1 Γενικά 2.2 Γραμμάτιο σε Διαταγή 2.3 Συναλλαγματική 2.4 Ιδιωτική Επιταγή 2.5 Τραπεζική Επιταγή 2.6 Κυβερνητικά Χρεόγραφα 2.6.1 Ομόλογα 2.6.2 Ομολογίες Κρατικών Δανείων 2.6.3 Έντοκα Γραμμάτια του Δημοσίου 2.7 Πιστωτικές Κάρτες

Κεφάλαιο Τρίτο -- Στοιχεία Τραπεζικής Τεχνικής
3.1 Καταθέσεις Ταμιευτηρίου 3.1.1 Ανοιγμα και Τήρηση Λογαριασμού 3.1.2 Εκτοκισμός και Τοκοφορία Ποσών 3.2 Καταθέσεις Ταμιευτηρίου με Προειδοποίηση 3.2.1 Ανοιγμα και Τήρηση Λογαριασμού 3.2.2 Απόδοση Κατάθεσης 3.3 Καταθέσεις Όψεως 3.3.1 Αναλήψεις με Επιταγές 3.3.2 Χρεωστικά Υπόλοιπα 3.3.3 Τοκοφόρος Ημερομηνία (Valeur) Καταθέσεων 3.4 Τρεχούμενος Λογαριασμός Καταθέσεων 3.4.1 Δικαιούχοι 3.4.2 Τήρηση του Λογαριασμού 3.5 Καταθέσεις Προθεσμίας 3.5.1 Γενικά 3.5.2 Ανοιγμα Λογαριασμού 3.5.3 Απόδοση Καταθέσεων στη Λήξη τους 3.5.4 Απόδοση Καταθέσεων πριν από τη Λήξη τους 3.5.5 Ανανέωση Καταθέσεων 3.6 Καταθέσεις σε Κοινό Λογαριασμό (Joint Account) 3.6.1 Νομική ρύθμιση 3.6.2 Μορφές Καταθέσεων σε Κοινό Λογαριασμό 3.6.3 Ανοιγμα Κοινού Λογαριασμού Κατάθεσης 3.6.4 Μετατροπή Απλού Λογαριασμού Κατάθεσης σε Κοινό. 3.7 Καταθέσεις σε Αδιαίρετο ή Ενωμένο Λογαριασμό 3.7.1 Τήρηση του Λογαριασμού 3.7.2 Αναλήψεις από το Λογαριασμό 3.7.3 Τεκμήριο Ισομέρειας 3.8 Καταθέσεις σε Συνάλλαγμα 3.8.1 Δικαιούχοι Καταθέσεων σε Συνάλλαγμα 3.8.2 Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά 3.8.3 Νομίσματα Δεκτικά Κατάθεσης

Κεφάλαιο Τέταρτο -- Οι Αγορές των Ευρωνομισμάτων
4.1 Το Ευρώ (Euro)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οι Τράπεζες και οι Εργασίες τους


Κεφάλαιο Πρώτο -- Οι Τράπεζες
1.1 Ορισμός και Νομοθετικό Πλαίσιο των Τραπεζών 1.2 Έννοια και Σημασία των Τραπεζών 1.3 Διακρίσεις των Τραπεζών Ανάλογα με τους Σκοπούς τους Κεφάλαιο Δεύτερο -- Οι Τραπεζικές Εργασίες 2.1 Γενικά 2.2 Κατηγορίες Τραπεζικών Εργασιών 2.2.1 Οι Παθητικές Πιστωτικές Εργασίες 2.2.2 Οι Ενεργητικές Εργασίες 2.2.3 Οι Διαμεσολαβητικές Εργασίες 2.3 Είδη Τραπεζικών Εργασιών 2.3.1 Εργασίες για Πρόσκληση Καταθέσεων 2.4 Προεξοφλήσεις - Προκαταβολές 2.5 Δάνεια 2.5.1 Δάνεια με Προσωπική Ασφάλεια 2.5.2 Δάνεια με Εγγύηση Προσώπων 2.5.3 Δάνεια με Ενέχυρο Εμπορεύματα ή Χρεόγραφα 2.5.4 Δάνειο με Εμπράγματη Ασφάλεια 2.5.5 Εκτοκισμοί Δανείων 2.6 Η Κίνηση Κεφαλαίων 2.6.1 Εργασίες με Επιταγές 2.6.2 Έκδοση Εντολών 2.6.3 Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών 2.6.4 Έκδοση Πιστωτικών Επιστολών 2.6.5 Αξίες για Είσπραξη 2.6.6 Αξίες για φύλαξη 2.7 Αγορά Χρεογράφων 2.8 Πάγιες Εντολές 2.9 Αυτόματη Κίνηση Λογαριασμών 2.10 Μηχανές Αυτόματων Συναλλαγών (Automated Teller Machine - ATM) 2.11 Πλαστικό Χρήμα - Πλαστικές Κάρτες 2.11.1 Κατηγορίες Πλαστικών Καρτών 2.11.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Πλαστικού Χρήματος 2.12 Ενοικιάσεις Θυρίδων Φύλαξης Τιμαλφών

Κεφάλαιο Τρίτο -- Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές
3.1 Γενικά 2.3.2 Εξυπηρέτηση από το Σπίτι: (Home Banking) 2.3.3 Εξυπηρέτηση με το Τηλέφωνο (Phone Banking) 2.3.4 Μεταφορά Κεφαλαίων σε Καταστήματα Λιανικής Πώλησης (Electronic Funds Transper at the Point of Sale - EFTPOS) 2.3.5 Αναμενόμενη Εξέλιξη

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Κεφάλαιο Πρώτο -- Τα Αξιόγραφα
Γενικά 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Ιστορία του Αξιόγραφου 1.1.2 Έννοια και Ορισμός του Αξιόγραφου 1.2 Βασικές Έννοιες των Αξιόγραφων 1.2.1 Κατηγορίες Αξιόγραφων 1.2.2 Κτήση και Μεταβίβαση Αξιόγραφων 1.2.3 Είδη Αξιόγραφων 1.2.4 Σχέσεις Μεταξύ των Διαφόρων Κατηγοριών Αξιόγραφων

Κεφάλαιο Δεύτερο -- Η Επιταγή
2.1 Γενικά 2.2 Είδη Επιταγών (Συνοπτικά) 2.2.1 Με Βάση τον Εκδότη τους σε: 2.2.2 Με Βάση τη Λειτουργία τους σε: 2.3 Η Επιταγή από Νομικής και Τραπεζικής Αποψης 2.3.1 Προϋποθέσεις για την Έκδοση Επιταγής 2.3.2 Κάλυμμα ή Αντίκρισμα 2.4 Βασικές Διατάξεις που Διέπουν τις Επιταγές 2.4.1 Τυπικά Στοιχεία (Τύπος Επιταγής) 2.4.2 Μεταβίβαση Επιταγής 2.4.3 Πρόσθετοι Όροι Επί των Επιταγών 2.4.4 Αλλοιώσεις Επιταγής 2.4.5 Τριτεγγύηση Επιταγής 2.4.6 Προθεσμία Εμφάνισης Επιταγής για Πληρωμή 2.4.7 Ανάκληση Επιταγής 2.4.8 Αρνηση Πληρωμής Επιταγής 2.4.9 Απώλεια Επιταγής (Απώλεια - Κατάστροφή - Αφαίρεση με Κλοπή, κ.λπ.) 2.4.10 Παραγραφή Δικαιώματος από Επιταγή

Κεφάλαιο Τρίτο -- Η Συναλλαγματική
3.1 Ιστορία της Συναλλαγματικής 3.2 Η Συναλλαγματική - Ορισμός και τα Τυπικά Στοιχεία της 3.2.1 Η Ονομασία 3.2.2 Η Απλή και Καθαρή Εντολή για ΠληρωμήΟρισμένου Χρηματικού Ποσού 3.2.3 Το Όνομα του Πληρωτή, με Συγκεκριμένα Στοιχεία 3.2.4 Η Λήξη της Συναλλαγματικής 3.2.5 Ο Τόπος Πληρωμής 3.2.6 Το Όνομα του Δικαιούχου 3.2.7 Η Χρονολογία και ο Τόπος Έκδοσης 3.2.8 Η Υπογραφή του Εκδότη 3.3 Ειδικά Στοιχεία για τη Χρήση της Συναλλαγματικής 3.3.1 Εμφάνιση - Αποδοχή Συναλλαγματικής 3.3.2 Τριτεγγύηση της Συναλλαγματικής 3.3.3 Οπισθογράφηση της Συναλλαγματικής 3.3.4 Πληρωμή της Συναλλαγματικής 3.3.5 Αναγωγή - Διαμαρτύρηση 3.3.6 Έκπτωση - Παραγραφή 3.3.7 Χαρτοσήμανση Συναλλαγματικών καιΓραμματίων σε Διαταγή 3.4 Διαφορές Συναλλαγματικήςκαι Γραμματίου σε Διαταγή 3.5 Πλεονεκτήματα της Συναλλαγματικής Βιβλιογραφία Εργασίες του Ίδιου Συγγραφέα