ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

1 Θεμελιώδεις έννοιες της ηλεκτροτεχνίας

Ηλεκτρικό κύκλωμα ρεύματος

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.

Δομή του ατόμου. Ηλεκτρικό ρεύμα στα μέταλλα.

Μέτρηση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Είδη ρευμάτων.

 Πυκνότητα ρεύματος.

Ηλεκτρικό φορτίο (ποσότητα ηλεκτρισμού).

Ηλεκτρική τάση

Τάση δια διαχωρισμού των ηλεκτρικών φορτίων.

 Μέτρηση της ηλεκτρικής τάσης.

Τρόποι παραγωγής της τάσης.

Βέλη μέτρησης.

Ηλεκτρική αντίσταση

Αντίσταση και αγωγιμότητα.

Νόμος του ohm.

Αντίσταση αγωγών.

Ηλεκτρική αντίσταση ως συνάρτηση της θερμοκρασίας.

Μορφές κατασκευής αντιστάσεων.

Μεταβολή της αντίστασης δια θερμότητας, ηλεκτρικής τάσης φωτός και μαγνητικού πεδίου.

Έργο, ενέργεια, ισχύς

Μηχανικό έργο και ενέργεια.

Μηχανική ισχύς.

Ηλεκτρική ισχύς.

Ηλεκτρικό έργο και ενέργεια.

Ενέργεια και ηλεκτρική τάση.

Βαθμός απόδοσης.

Ηλεκτρική θερμότητα.

2 Προστασία από κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος

Προστασία για ανθρώπους και ζώα

Τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό.

’μεση και έμμεση επαφή.

Πρώτη βοήθεια σε ατυχήματα.

Αποτροπή ατυχήματος.

Προστασία ηλεκτρικών αγωγών και καταναλωτών

Διατάξεις προστασίας από υπερένταση (ασφάλειες).

Καταπολέμηση των πυρκαγιών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

3 Βασικές συνδεσμολογίες

Σύνδεση σειράς

Νόμοι της σύνδεσης σειράς.

Προαντιστάσεις.

Επέκταση της κλίμακας (περιοχής μέτρησης) βολτόμετρου.

Απώλεια (πτώση) τάσης στους αγωγούς.

Παράλληλη σύνδεση

Μικτές συνδεσμολογίες

Διαιρέτης τάσης.

Κύκλωμα γέφυρας.

Προσδιορισμός της αντίστασης με μέτρηση της τάσης και της έντασης ρεύματος.

Εσωτερική αντίσταση γεννητριών τάσης

Μετρήσεις στις γεννήτριες τάσης.

 Ισοδύναμο πηγής τάσης και ισοδύναμο πηγής ρεύματος.

Προσαρμογή.

Συνδεσμολογίες πηγών τάσης.

4 Ηλεκτρικό πεδίο και πυκνωτής

Ιδιότητες

Θεμελιώδεις έννοιες

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου.

Ηλεκτρική επαγωγή.

Νόμος του coulomb.

Πυκνωτής σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος

Συμπεριφορά του πυκνωτή.

Χωρητικότητα ενός πυκνωτή.

Χρονική σταθερά.

Ενέργεια του φορτισμένου πυκνωτή.

Κυκλώματα πυκνωτών

Παράλληλη σύνδεση.

Σύνδεση σειράς.

Εφαρμογές του ηλεκτρικού πεδίου

Χαρακτηριστικά μεγέθη και μορφές κατασκευής πυκνωτών

Χαρακτηριστικά μεγέθη.

Μη μεταβλητοί πυκνωτές.

Πυκνωτές με μεταβλητή χωρητικότητα.

5 Ρεύμα και μαγνητικό πεδίο

Μαγνητισμός

Πόλοι του μαγνήτη. Μαγνητικό πεδίο.

Εφαρμογή των μόνιμων μαγνητών.

Ηλεκτρομαγνητισμός

Μαγνητικό πεδίο του ρευματοφόρου αγωγού.

Μαγνητικό πεδίο ενός ρευματοφόρου πηνίου.

Μαγνητικά μεγέθη.

Σίδηρος στο μαγνητικό πεδίο ενός πηνίου.

Μαγνητικό κύκλωμα.

Εφαρμογές των ηλεκτρομαγνητών

Διακοπτικοί μηχανισμοί ηλεκτρομαγνητικής ενεργοποίησης.

Διακόπτες προστασίας

Ρεύμα στο μαγνητικό πεδίο

Ρευματοφόρος αγωγός στο μαγνητικό πεδίο.

Ρευματοφόρο πηνίο στο μαγνητικό πεδίο.

Γεννήτριες hall.

Μαγνητικά ελεγχόμενες αντιστάσεις από ημιαγώγιμο υλικό (πλάκες πεδίου).

Παραγωγή τάσης με επαγωγή

Αρχή της γεννήτριας (επαγωγή από την κίνηση).

Νόμος του lenz. Αρχή του μετασχηματιστή. Δινορρεύματα.

Αυτεπαγωγή.

Εκτόπιση ρεύματος (επιδερμικό φαινόμενο).

6 Συνδεσμολογίες

Τεκμηρίωση συνδεσμολογιών

Συνδεσμολογίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Συνδεσμολογίες λαμπτήρων.

Κύκλωμα με κρουστικό παλμό.

Κύκλωμα χρονισμού για κλιμακοστάσια.

Οικιακές εγκαταστάσεις κλήσης.

Οικιακά συστήματα ενδοσυνεννόησης.

Συνδεσμολογίες ηλεκτρονόμων και αυτόματων διακοπτών

Συνδεσμολογίες ηλεκτρονόμων.

Κυκλώματα με αυτόματους διακόπτες.

7 Εναλλασσόμενο ρεύμα

Χαρακτηριστικά μεγέθη του εναλλασσόμενου ρεύματος

Περίοδος και τιμή κορυφής.

Συχνότητα και διάρκεια περιόδου.

Συχνότητα και μήκος κύματος.

Συχνότητα και αριθμός ζευγών μαγνητικών πόλων.

Χρονική συμπεριφορά των εναλλασσόμενων μεγεθών.

Ημιτονοειδή εναλλασσόμενα μεγέθη

Παράσταση των ημιτονικών μεγεθών με περιστρεφόμενο διάνυσμα (φασιτής).

Κυκλική συχνότητα.

Παραγωγή ημιτονικών τάσεων.

Τιμή κορυφής και ενεργός τιμή.

Μετατόπιση φάσης.

Πραγματική αντίσταση.

Φαινόμενη αντίσταση.

Πηνίο στο κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος

Επαγωγική άεργη αντίσταση.

Σύνδεση σειράς πραγματικής αντίστασης και επαγωγικής άεργης αντίστασης.

Τρίγωνο τάσης.

Τρίγωνο αντίστασης.

Παράλληλη σύνδεση πραγματικής αντίστασης και επαγωγικής άεργης αντίστασης.

Τρίγωνο ρεύματος και τρίγωνο αγωγιμότητας.

Συνδεσμολογία πηνίων.

Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος

Πραγματική ισχύς.

Φαινόμενη ισχύς.

’εργη ισχύς.

Τρίγωνο ισχύος σε επαγωγικό φορτίο.

Συντελεστής ισχύος.

Απωλεσθείσα ισχύς σε πηνία.

Πυκνωτής στο κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος

Χωρητική άεργη αντίσταση.

Σύνδεση σειράς μιας πραγματικής (ωμικής) αντίστασης και μιας χωρητικής άεργης αντίστασης.

Παράλληλη σύνδεση μιας πραγματικής και μιας χωρητικής άεργης αντίστασης.

Απωλεσθείσα ισχύς στους πυκνωτές.

Κυκλώματα με πηνία, πυκνωτές και ωμικές αντιστάσεις

Κυκλώματα σειράς από ωμική αντίσταση, επαγωγική και χωρητική άεργη αντίσταση.

Παράλληλη σύνδεση από ωμική αντίσταση, επαγωγική και χωρητική άεργη αντίσταση.

Κυκλώματα ταλάντωσης

Συντονισμός.

Ταλαντωτής σειράς.

Παράλληλος ταλαντωτής.

Εναλλασσόμενο ρεύμα τριών φάσεων

Παραγωγή της εναλλασσόμενης τάσης τριών φάσεων.

Διασύνδεση.

Σύνδεση αστέρα (σύμβολο:Υ).

Τριγωνική σύνδεση (σύνδεση τριγώνου, σύμβολο: Δ).

Εφαρμογή των συνδέσεων αστέρα και τριγώνου.

 Ισχύς στο τριφασικό ρεύμα.

Μέτρηση ισχύος στο τριφασικό ρεύμα.

Στρεφόμενο πεδίο.

Αντιστάθμιση

Τρόποι αντιστάθμισης.

Αντιστάθμιση σε ηλεκτρονικά κυκλώματα μετατροπέων.

Κυκλώματα φραγμού χαμηλών συχνοτήτων.

Υπολογισμός των τιμών των πυκνωτών αντιστάθμισης.

’ρση ραδιοφωνικών παρασίτων

Δημιουργία των ραδιοφωνικών παρασίτων.

Λήψη μέτρων για την άρση των παρασίτων.