ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.

DAUGHERTY CAMP.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

                                 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

         

ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Τι αποτελεί ένα φυσικό πόρο. Εδαφικοί πόροι. Υδατικοί πόροι.

Πόροι αλιευμάτων και  άγριας ζωής. Δασικοί πόροι.

Άλλοι πόροι. Περίληψη. Θέματα για συζήτηση.

Εργασίες.

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαχείριση της άγριας ζωής. Διαχείριση των δασών.

Η διατήρηση του εδάφους. Διαχείριση του νερού.

Περίληψη. Θέματα για συζήτηση. Εργασίες.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Η φύση των πλουτοπαραγωγικών πόρων.

Η οικολογική άποψη. Ανθρώπινος πληθυσμός.

Χρήση φυσικών πόρων. Συντήρηση. Διατήρηση.

Πολλαπλή χρήση. Περίληψη.

Ερωτήσεις για συζήτηση. Εργασίες.

 

                                   ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΑΦΟΣ

 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Τι είναι έδαφος? Σχηματισμός του εδάφους. Αποσάθρωση.

 Εδαφική οργανική ύλη. Χαρακτηρισμός των εδάφων.

Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.

Πότε η διάβρωση αποτελεί πρόβλημα? Αποτελέσματα της διάβρωσης.

Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ.

Παραγωγική δυνατότητα της γης και χρήση γης.

Μέτρα ελέγχου για την διάβρωση που προξενείτε από το νερό.

Έλεγχος της φυσικής κάλυψης στη διάβρωση που προκαλείται από το νερό.

Μηχανικός έλεγχος της διάβρωσης που προξενείτε από το νερό.

Έλεγχος της αιολικής διάβρωσης.

Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

Έλεγχος διάβρωσης των μη καλλιεργημένων εκτάσεων.

Μηχανικός έλεγχος της διάβρωσης.

Έλεγχος της διάβρωσης με την φυτική κάλυψη.

Έλεγχος της διάβρωσης στους αυτοκινητόδρομους.

Δραστηριότητες επιφανειακής εξόρυξης.

Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ.

Οι βοσκότοποι. Είδη βλάστησης. Τεχνικές διαχείρισης των λειμώνων.

Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ.

Προγραμματισμός για μη καλλιεργητική  χρήση.

Χρήση της καλλιεργήσιμης γης. Περίληψη. Ερωτήσεις. Δραστηριότητες.

                                   ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

                                         

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ.

Ο υδρολογικός κύκλος. Χρήστες των νερών.

Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

Αστική ρύπανση. Βιομηχανική ρύπανση.

Αγροκαλλιεργητική ρύπανση. Μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης του νερού.

Η ανίχνευση της ρύπανσης του νερού. Περίληψη.

Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Αποχετεύσεις στερεά απόβλητα. Δηλητηριώδεις ουσίες.

Απόθεση των στερεών  αποβλήτων. Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

Φράγματα, ταμιευτήρες και δεξαμενές.

Χρησιμοποίηση των υδαταγωγών. Αφαλάτωση.

 Χρήση και επαναχρησιμοποίηση του νερού.

Ο έλεγχος των καιρικών συνθηκών.

Ο έλεγχος των απορροών των υδάτων στις αστικές περιοχές.

Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

                                        ΔΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τους

Τα δάση. Το δάσος ως εχθρός. Το δάσος ως φίλος.

 Τα δέντρα και η ανάπτυξη τους. Δασικά προϊόντα.

Άλλες ωφέλειες του δάσους. Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ.

Μέτρηση του δάσους. Ενδιάμεσες τομές. Υλοτομίες συγκομιδής.

 Αναπαραγωγή του δάσους. Στάδια διαχείρισης των δασών.

Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΣ.

Έντομα. Ασθένειες. Άγρια ζωή. Βοσκή. Περιβάλλον.

Περίληψη. Εργασίες.

 

ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ.

Η πυρκαγιά σαν ένα μέσο διαχείρισης των δασών.

Αιτία των δασικών πυρκαγιών. Είδη δασικών πυρκαγιών.

Ανίχνευση μιας πυρκαγιάς. Η ανατομία μιας πυρκαγιάς.

Πρόληψη και καταστολή. Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

                           

              ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ.   

 

ΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.

Στοιχεία υποδομής. Εξαφανισθέντα, σπάνια και υπό εξαφάνιση είδη.

Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ.

Απαιτήσεις του ενδιατήματος. Διαδικασίες διαχείρισης των θηραμάτων.

Ο ιδιοκτήτης γης και η διαχείριση των θηραμάτων. Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ.

Φυσικά χαρακτηριστικά των ωκεανών. Η βιολογία του ωκεανού.

Τα εκβολικά και λιμνοθαλλασια οικοσυστήματα.

Τεχνητή καλλιέργεια των ωκεανών. Περίληψη.

Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ.

Το ενδιαίτημα της λίμνης. Τεχνητές λίμνες.

Συνήθη ψάρια του γκυκού νερού. Διαχείριση των αλιευμάτων.

Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

                           Η ΦΥΣΗ ΩΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ.

Ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην ξηρά.

Δραστηριότητες στο νερό. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

                    ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

Άνθρακας. Πετρέλαιο. Το σχιστολιθικό πετρέλαιο κι η αμμώδης πίσσα.

Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Ηλιακή ενέργεια. Πυρηνική ενέργεια. Γεωθερμική ενέργεια.

Αλκοόλη. Μεθάνιο. Υδροηλεκτρική ενέργεια. Άνεμος.

Ξυλεία. Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ.

Μη σιδηρούχα μέταλλα. Κοιτάσματα λιπασμάτων.

Περίληψη. Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

                          ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ

 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Απόψεις για τη διαχείριση.

Η συνέχιση της φιλοσοφίας της διατήρησης.

Η βάση για τη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Ταξινόμηση των φυσικών πόρων.

Αειφόρα παραγωγή και ανάπτυξη.

Τρεις βασικές έννοιες της διαχείρισης των φυσικών πόρων.

 Η τυραννία της γεωγραφίας/ η κατανομή των φυσικών πόρων.

Κοινές ιδιότητες.

Ιδιοκτησία φυσικών πόρων/ κυριαρχία.

Ανθρωποκεντρικότητα της διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Παγκόσμιο πρότυπο. Ανθρώπινοι πληθυσμοί. Μια τελευταία ανάλυση.

Ερωτήσεις. Εργασίες.

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ.