ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ιωάννης Βελαώρας

 

 

Εισαγωγή

Εισαγωγή στην τεχνολογία. Περίοδος της υψηλής τεχνολογίας.

Περιεχόμενο του μαθήματος.

Παραδείγματα ηλεκτρονικών διατάξεων με στοιχεία μηχανικής τεχνολογίας.

 

Σερβομηχανισμοί

Περιεχόμενο ενός σερβομηχανισμού. Παράδειγμα σερβομηχανισμού ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής.

Μηχανική τεχνολογία στους σερβομηχανισμούς. Ηλεκτροκινητήρες.

Γενικά. Είδη ηλεκτροκινητήρων. Γενική περιγραφή των ηλεκτροκινητήτων.

Σερβοκινητήρες (Servomotors). Κατάταξη. Σερβοκινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος.

Σερβοκινητήρες συνεχούς ρεύματος ελεγχόμενοι από το δρομέα. Ταχύμετρα(ταχογεννήτριες).

Παράδειγμα. Βηματικοί κινητήρες(step motors). Ερωτήσεις.

 

Σχεδίαση βασικών στοιχείων μηχανικής τεχνολογίας

Γενικά. Σχεδίαση αντικειμένου με όψεις κατά το Ευρωπαϊκό σύστημα.

Σχεδίαση αντικειμένων σε τομή. Βασικά στοιχεία μηχανικής τεχνολογίας.

Σχεδίαση μερικών βασικών στοιχείων μηχανικής τεχνολογίας.

Συμβολική παράσταση βασικών στοιχείων μηχανικής τεχνολογίας.

Παράδειγμα σχεδιάσεως διάταξης μηχανικών στοιχείων με σύμβολα. Ερωτήσεις.

 

Κοχλίες – κοχλιοσυνδέσεις

Γενικά – μέρη κοχλιοσύνδεσης. Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα κοχλιοσυνδέσεων.

Κατηγορίες κοχλιών. Περιγραφή κοχλιών. Μέρη ενός κοχλία. Μορφή κεφαλής κοχλιών.

Ελικοειδής γραμμή. Σχηματισμός σπειρώματος – μορφές σπειρωμάτων.

Σπειρώματα πολλών αρχών. Κατάταξη των σπειρωμάτων.

Είδη κοχλιών. Ασφάλιση κοχλιοσυνδέσεων.

Γεωμετρικά στοιχεία κοχλίου και περικοχλίου. Τυποποίηση τριγωνικών σπειρωμάτων.

Προτυποποίηση κανονικού τριγωνικού σπειρώματος κατά ISO.

Κανονικό Αγγλικό σπείρωμα Whitworth(Γουιτγουόρθ). Αγγλικό σπείρωμα σωλήνων.

Λεπτά σπειρώματα. Τετραγωνικό σπείρωμα.

Τραπεζοειδές σπείρωμα. Ερωτήσεις.

 

Άξονες – άτρακτοι

Γενικά. Διάκριση ατράκτου από άξονα. Είδη ατράκτων.

Αξονική μετατόπιση των ατράκτων. Ερωτήσεις.

 

Σύνδεσμοι

Γενικά. Περιπτώσεις χρησιμοποίησης συνδέσμων. Κατάταξη των συνδέσμων.

Σταθεροί σύνδεσμοι. Σταθερός σύνδεσμος με ολόσωμο δακτυλίδι.

Κελυφοειδής σύνδεσμος.

Δισκοειδής σύνδεσμος. Κινητοί σύνδεσμοι. Σύνδεσμος διαστολής.

Σύνδεσμος καρντάν. Σύνδεσμος αλυσίδας.

Ελαστικοί σύνδεσμοι. Λυόμενοι σύνδεσμοι. Κατηγορίες λυομένων συνδέσμων.

 Λυόμενος σύνδεσμος με δόντια.

Λυόμενος σύνδεσμος διευθύνσεως. Σύνδεσμος ασφαλείας με σφαίρα και ελατήριο.

Λυόμενος σύνδεσμος ασφαλείας πολλαπλών επίπεδων δίσκων τριβής.

Ηλεκτρομαγνητικοί σύνδεσμοι.

Παράγοντες για την επιλογή του κατάλληλου είδους συνδέσμου. Ερωτήσεις.

 

Έδρανα

Κατάταξη των εδράνων. Έδρανα ολισθήσεως.

Μέρη των εδράνων ολισθήσεως και περιγραφή αυτών.

Είδη εδράνων ολισθήσεως. Περιπτώσεις που προτιμούνται τα έδρανα ολισθήσεως.

Πλεονεκτήματα των εδράνων ολισθήσεως. Μειονεκτήματα των εδράνων ολισθήσεως.

Έδρανα κυλίσεως(ρουλεμάν). Μέρη των εδράνων κυλίσεως και περιγραφή αυτών.

Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα εδράνων κυλίσεως.

Είδη εδράνων κυλίσεως και περιγραφή αυτών.

Τυποποίηση εδράνων κυλίσεως.

 

Οδοντοκίνηση

Γενικά περί μετάδοσης κινήσεως. Μέσα μετάδοσης της κίνησης.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της οδοντοκίνησης.

Θέσεις των ατράκτων και είδη οδοντωτών τροχών.

Σχέση μετάδοσης της κινήσεως. Οδοντωτοί τροχοί με παράλληλη οδόντωση.

Γεωμετρικά στοιχεία της οδόντωσης.

Φορά περιστροφής – μηχανισμός αναστροφής. Σχέση στροφών και δοντιών.

Παραδείγματα υπολογισμού κινηματικών στοιχείων.

Μεταβολή της ροπής στρέψεως στη μετάδοση κινήσεως με οδοντωτούς τροχούς.

Οδοντωτοί τροχοί με ελικοειδή οδόντωση. Γενικά.

Περιγραφή. Κινηματικά στοιχεία.

Σύγκριση παράλληλων και ελικοειδών οδοντωτών τροχών.

Κωνικοί οδοντωτοί τροχοί.

Γενικά. Περιγραφή. Είδη κωνικών οδοντωτών τροχών.

Σχέσεις περιστροφικών ταχυτήτων – αρχικών διαμέτρων – δοντιών – ροπών στρέψεως.

Ζευγάρι ατέρμονα κοχλία – οδοντωτού τροχού.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μετάδοσης κίνησης με ζευγάρι ατέρμονα κοχλία – κορώνας.

Φορά περιστροφής της κορώνας. Χρήση ζεύγους ατέρμονα – κορώνας σε ηλεκτρονική διάταξη.

Σχέση μεταξύ στροφών, αρχών και δοντιών κορώνας.

Σχέση μετάδοσης.

Ροπή στρέψεως στην άτρακτο της κορώνας.

 

Ιμαντοκίνηση

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ιμαντοκινήσεων. Είδη ιμαντοκινήσεων.

Είδη ιμάντων. Είδη τροχαλιών. Χαρακτηριστικές διαστάσεις ιμάντων. Τυποποίηση.

Ολίσθηση του ιμάντα. Τάνυση του ιμάντα. Τροχοί τανύσεως.

Πλεονεκτήματα ιμαντοκίνησης με τραπεζοειδείς ιμάντες.

Πλεονεκτήματα ιμαντοκινήσεων με οδοντωτούς ιμάντες. Σχέση μετάδοσης.

Σχέση διαμέτρων και στροφών.

Σχέση στροφών και διαμέτρων στην πραγματική λειτουργία. Ερωτήσεις.

 

Αλυσοκίνηση

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αλυσίδες. Αλυσίδες κινήσεως. Αλυσοτροχοί.

Διατάξεις αλυσοκίνησης, κλάδοι, τόξο εμπλοκής. Τάνυση της αλυσίδας.

 Σχέση μεταξύ στροφών και δοντιών – σχέση μετάδοσης. Ερωτήσεις.

 

Μετάδοση με τροχούς τριβής

Πλεονεκτήματα των τροχών τριβής. Μειονεκτήματα των τροχών τριβής.

Είδη τροχών τριβής.

Τροχοί με σταθερή σχέση μετάδοσης.

Τροχοί με μεταβλητή σχέση μετάδοσης.

Υλικά τροχών τριβής. Απώλεια στροφών.

Σχέση μετάδοσης, στροφές κινούμενου τροχού.

Μειωτήρες στροφών

Γενικά. Είδη μειωτήρων. Γενική περιγραφή μειωτήρων.

Μειωτήρες απλής μετάδοσης με παράλληλες ατράκτους.

Μειωτήρες διπλής μετάδοσης με παράλληλες ατράκτους.

Μειωτήρες τριπλής μετάδοσης με παράλληλους άξονες.

Μειωτήρες με τεμνόμενες ατράκτους.

Μειωτήρες με ατέρμονα κοχλία – κορώνα. Άλλα είδη μειωτήρων.

 

Λίπανση

Σκοπός της λίπανσης. Κατάταξη των λιπαντικών. Ιξώδες.

Κατάταξη ορυκτελαίων κατά SAE. Κατάταξη ορυκτελαίων κατά AGMA.

Κατάταξη ορυκτελαίων κατά ΑΡΙ και κατά ACEA. Κατάταξη ορυκτελαίων κατά ISO.

 

Κατάταξη των γράσσων κατά NLGI.

Πολύτυπα λάδια(Multigrade). Συνθετικά λάδια. Λίπανση εδράνων. Λίπανση με γράσσο.

Λίπανση με λάδι.